ครื่องนับจำนวนคน เป็นอุปกรณ์พื้นฐานตามงานกิจกรรมต่างๆ เพราะเป็นเรื่องยากที่จะนับจำนวนคนจำนวนมาก ดังนั้นเครื่องนับจำนวนคนจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนับจำนวนคน บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงเลือกที่จะพัฒนา เครื่องนับคน แบรนด์ Dcounter ขึ้นมา โดยเครื่องนับคน เป็นระบบ People counter ที่ช่วยในการเก็บสถิติ จำนวนคนเดินเข้าออก จำนวนคนเข้าใช้บริการ ให้ได้จำนวนที่แน่นอน หรือใกล้เคียงความจริงที่สุด โดยจะช่วยทั้งในเรื่องการจัดการ สถานที่ การควบคุมการจราจร หรืออื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ลดการเกิดปัญหาจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม