[wcp_confirm_payment_form]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

1. ถ้าสินค้าบกพร่องที่เกิดจากการผลิต

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (ตัวสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใบเสร็จและใบจัดส่งสินค้า) หลังจาก 7 วันจะส่งซ่อมตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนสินค้า ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น

2. บริษัทฯ ให้บริการอะไหล่แท้ฟรีตามระยะเวลารับประกัน

(ในกรณีที่รับประกัน 2 ปี ปีแรกฟรีค่าอะไหล่ค่าแรง ขึ้นไป ปีที่ 2 เสียเฉพาะค่าแรง และไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า) ทั้งนี้จะต้องเป็นการใช้งานปกติ และอยู่ในการรับประกันของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ

3. ความเสียหายสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

3.1 อุปกรณ์ชํารุด แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บี่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, หล่น, ทะลุ, มีรอยขูดขีด ที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น Body เครื่อง, ปุ่มกดต่างๆ ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

3.2 ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, น้ําท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว), การขนส่ง จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

3.3 ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนําอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน

3.4 ความผิดปกติของสินค้าต่อไปนี้ คราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, รอยสนิม, PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

3.5 สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน

4. สินค้าประเภท SD Card หรือ สินค้าประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า

ลูกค้าจะต้องนำหมายเลขประจําตัวสินค้า (Serial No……) มายืนยันกับทางบริษัทฯ

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**การรับประกันแบบ Limited Life Time หรือ Life Time Warranty ของสินค้า คือ การให้การรับประกันสําหรับตัวสินค้า อันอาจเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลา ที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทําตลาดอยู่เมื่อมีการประกาศหยุดผลิต End of Life (EOL) อย่างเป็นทางการ จากผู้ผลิต ระยะเวลาการรับประกันเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกําหนด **